ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ВІАНА У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГУМАНІСТИКИ 40–60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).07

Ключові слова:

французька гуманістика, соціально-політичний та ідеологічний фактор, експериментальність творчост, есте- тико-художні засади творчого процесу

Анотація

Спираючись на достатньо об'ємні напрацювання щодо французької гуманістики першої половини ХХ ст., автор статті виокремлює 40–60-ті роки як такі, коли закладалися специфічні умови культуротворення, спричинені Другою світовою війною, що привела до гострих протиріч на французьких теренах. Ці протиріччя мали як соціально-політичне, так і ідеологічне підґрунтя, що сформувало всередині Франції принаймні три угруповання, а саме: антифашистське, що спричинило потужний рух Опору, профашистське та колабораціоністське. Окрім означеного, слід враховувати діяль- ність Шарля де Голля, котрий, знаходячись за кордоном, політичними засобами сприяв визволенню Франції.
Підкреслено, що досить складною виявилася життєва доля тих молодих французів – до цього покоління належав і Борис Віан (1920–1959), ‒ котрі двадцятилітніми зустріли початок Другої світової війни та зіткнулися з фашизмом на окупованій французькій території.
Матеріал статті на прикладі творчого шляху Б. Віана розкриває окремі зрізи становлення митця нового типу, тобто такого, що пройшов випробування війною, проте не зацікавився воєнною тематикою і почав шукати не- традиційні можливості естетико-художнього відтворення навколишньої реальності за допомогою як переосмис- лення тематичної спрямованості літературних творів, так і акцентування уваги на необхідності "реформування" художньої форми

Посилання

Віан, Б. (1998а). Блюз для чорного кота. Пер. с франц. В. Лаптійчука. Вибрані твори. Харків, Фоліо, 331-334.

Віан, Б. (1998b). Шумовиння днів. Пер. з франц. П. Таращука. Хар- ків: Фоліо, 21-165.

Віан, Б. (2018). Осінь в Пекіні: роман. Пер. з франц. Є. Сарапіної. Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 248.

Жукова, Н. (2016). Борис Віан: іронія творчої долі містифікатора. Елітарна література в іменах: монографія. Київ, Ін-т культурології НАМ України, 58–83.

Кохан, Т. Г.(2021). Персоналізована історія європейського кіноми- стецтва: потенціал культурологічного аналізу: монографія. Київ, Ін-т культурології НАМУ, 318.

Левчук, Л. (2002). Психоаналіз: історія, теорія, мистецька прак- тика: навч. посібник. Київ, Либідь, 255.

Оніщенко, О. (2020). Інтуїтивізм Анрі Бергсона як каталізатор інтер- претаційних процесів. Українські культурологічні студії, 1 (6), 32–36.

Оніщенко, О. (2022). Проблема художньої творчості у дослідниць- кому просторі сучасної культурології. Науковий вісник Київського націо- нального університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-

Карого, 31, 126‒133.

Оніщенко, О. (2022) "Проблемне поле" французької гуманістики: досвід другої половини ХІХ століття. Науковий вісник Київського націо- нального університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка- Карого, 26, 137‒144. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FM T=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ =&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73405

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ В УКРАЇНІ