СВІТОГЛЯД ТА ІДЕОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Андрій Морозов Київський національний торговельно-економічний університет
  • Сергій Гудков Київський національний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).11

Ключові слова:

світогляд, ідеологія, свідомість, суспільна свідомість, консюмеризм, етос консюмера, свобода, олюднення

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз світогляду та ідеології. Зазначається, що морально-гуманістична функція світо- гляду полягає в олюдненні людини, створенні її самоцінного і самобутнього внутрішнього духовного світу. На відмі- ну від світогляду, основними ознаками сучасних ідеологій є вибірковість, фрагментарність, нетолерантне ставлен- ня до будь-якої "іншості". Розкривається антигуманістична сутність ідеології як закритої, обмеженої, негнучкої си- стеми ідей, в якій спотворюється істинна картина світу, а людина об'єктивується і дегуманізується. На прикладі консюмеризму показано, як ідеологія споживання поступово перетворюється в сучасному світі на світогляд людини. Доведено, що консюмеризм у ролі екзистенційної домінанти розглядає споживання не як природну потребу людини, а як її штучну настанову на демонстративне самоствердження через реалізацію патологічного бажання володіти над- лишковим (споживацтво). Ідеологія консюмеризму формує в суспільстві специфічне споживацьке мислення, в межах якого людське щастя залежить від рівня споживання, а саме споживацтво стає метою і смислом життя людини.

Біографія автора

  • Сергій Гудков, Київський національний торговельно-економічний університет

     

     

Посилання

Абдула, А. (2012). Чи є філософія світоглядом? Гілея, 66, 315‒320. Арендт, Х. (2013). Банальність зла. Суд над Айхманом в Єруса-

лимі. Пер. з англ. А. Котенка. Київ, Дух і літера, 367.

Кравченко, А., Морозов, А. (2021). Інструментальна раціональність: нігілістичний і тоталітарний потенціал. Освітній дискурс: збірник наукових праць, 31 (2‒3), 7‒19.

Макутон, П. (1994). Світогляд, його формування і виховання: навчальний посібник. Київ, Либідь, 124.

Мангайм, К. (2008). Ідеологія та утопія. Пер. з нім. Володимира Шведа. Київ, Дух і літера, 370.

Морозов, А. (2023). Досвід змінених станів свідомості як відповідь на виклики смерті. Життєвий цикл людини. Монографія. Ред . Ю. Ковальов. Київ, Наукова думк а, 352–375.

Морозов, А., Ро го ж а , М. (2021). Трансперсональний досвід як відповідь на виклики нігілізму: європейський контекст. Українські культурологічні студії. 2(9), 27‒37.

Ортега-і-Га с ет, Х. (1994). Бун т мас. Вибрані твори. Київ, Основи, 15‒139.

Платон (2021). Держава. Переклад Дзвінки Коваль. Львів, Апріорі, 464. Шинкарук, В. (2000). Філософська антропологія: екзистенціальні

проблеми. Київ, Педагогічна думк а, 246.

Augustin, A. (1988). De libero arbitrio. Selected writings of Saint Augustine. New York, Penguin, 360.

Bakalis, N. (2005). Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics. Analysis and Fragments. Trafford Publishing, 244.

Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. Chicago, Sage publications Ltd., 224.

Bauman, Z. (1995). Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Cambridge, MA, Basil Blackwell, 192.

Bloom, A. (1987). The Closing of the American Mind: how higher education has failed democracy and impoverished the souls of today's students. Chicago, Simon & Schuster, 404.

Bocock, R. (2006). Consumption. New York, Routledge, 260. Camus, A. (1992).The Rebel: An Essay on Man in Revolt. Paris,

Vintage, 320.

Chomsky, N. Our consumer culture has been created artificially. The Žižek/Chomsky Times. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PjTbWLe OYUM

Eagleton, T. (1991). Ideology: an introduction. London, 218. Enzensberger, H., Roloff, M. (1974). The consciousness industry; on

literature, politics and the media. New York, Seabury Press, 180. Fromm, E. (2013). To have or to be? London, Bloomsbury Academic, 216. Happy Planet Index. How happy is the planet? (2021). Wellbeing

Economy Alliance. URL: https://happyplanetindex.org/wp-content/themes/ hpi/public/downloads/happy-planet-index-briefing-paper.pdf

Hegel, G. (2012). Lectures on the Philosophy of Religion: One-Volume Edition. The Lectures of 1827. Oxford, U.K., Oxford University Press, 402.

Hegel, G. (2019).The phenomenology of spirit. (Cambridge Hegel translations). Cambridge University Press, 540.

Marx, K., Engels, F. (1998). The German Ideology, incl. Theses on Feuerbach (Great Books in Philosophy). New York, Prometheus, 571.

Morozov, A., Nikulchev, M., Kulagin, Y. (2021). Religious experience and temptations of nihilism in spiritual life of personality. Beytulhikme. The international journal of philosophy, 11 (2), 683‒697.

Scheler, M. (1973). Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A new attempt toward the foundation of an ethical personalism. Translated by Manfred S. Frings and Roger L. Funk. Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 620.

Simmel, G. (1957). Fashion. American journal of sociology. Vol. 62, 6, 541‒558.

Spiro, M. (1966). Religion: problems of definition and explanation. Anthropological approaches to the study of religion. London, 85‒88.

Thiel, L. (1997). Thinking politics: perspectives in ancient, modern, and postmodern political theory. New Jersey, Chatham House, 350.

Toffler, A. (1984). The future shock. New York, Bantam, 576. Veblen, T. (1999). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study

of Institutions. New York, MacMillan, 312

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

МОРАЛЬНІСНА КУЛЬТУРА