ІДЕНТИЧНІСТЬ МІСТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).13

Ключові слова:

місто, візуальний образ, комунікація, ідентичність, культура, ідентифікація

Анотація

Досліджується питання ідентичності міста, що постає як результат впливу соціокультурних чинників. Методо-
логія дослідження пов'язана з використанням методу аналізу міста як феномена, що має власну ідентичність. Засто-
совується порівняльний метод при виокремленні особливостей дослідження міста в концептах провідних філософів,
соціологів та культурологів. Метод синтезу залучено задля висвітлення перспектив трансформації ідентичності
міста. Розкривається ідея взаємозв'язку візуального образу міста та світоглядно-ідеологічних конструктів, що па-
нували в суспільстві. Кожне місто має свою унікальну, неповторну специфіку. На фізичному рівні воно ідентифіку-
ється через найбільш виразні та знакові споруди, що формуються упродовж культурно-історичного розвитку. Візу-
альність міста пов'язана з певною колективною пам'яттю. Наголошується, що кожне місто, мегаполіс чи містечко
має власний етос, який впливає на становлення ідентичності його мешканців. Спостерігається амбівалентна взає-
модія, адже мешканці міста є рушійною силою, яка впливає на його ідентичність в умовах поширення глобалізаційних
впливів. Формування глобальної ідентичності міста породжується як результат кооперації та комунікації культур-
них інституцій та містян. Глибинна взаємодія соціокультурних чинників сприяє перетворенню міста, що вкрай ак-
туально в умовах необхідності повоєнної відбудови українських міст.

Посилання

Зіммель, Ґ. (2003). Великі міста й духовне життя. Пер. з нім. М. Філь. URL: http://www.ji.lviv.ua/n29texts/zimmel.htm.

Мартинов, А. (2010). Європейська колективна пам'ять та ідентичність. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 19, 333–348.

Музильов, О. В. (2019). Специфіка конструювання колективної пам'яті на прикладі афроамериканського населення. Проблеми

розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання", 18–19 квітня 2019 р. (м. Київ) / Наукове видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка [під ред. к. ф.-м. н. Горбачика, А. П.,

д. соц. н. Куценко, О. Д., д. соц. н. Судакова, В. І., д. соц. н. Мазурика, О. В., д. соц. н. Петрушиної, Т. О., к. ф.-м. н. Сидорова, М. В.-С.]. Київ, Логос, 93–95.

Олійник, О. (2019). Місто та ідентичність: у пошуках самовизначення. Мистецтвознавчі записки, 35, 60–65.

Bell, D. A., de-Shalit, A. (2014). The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age. Princeton University Press, 368.

Clark, G., Gootman, M., Bouchet, M., Moonen, T. (2020). The global identity of cities. Seven steps to build reputation and visibility for

competitiveness and resilience. Global cities initiative, 2020. Brookings. URL: https://www.brookings.edu/research/seven-steps-build-reputation-visibility-for-competitiveness/

Lynch, K. (1990). The image of the city. The M.I.T. Press, 195.

Завантаження

Опубліковано

14.08.2023

Номер

Розділ

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА КОМУНІКАЦІЯ